วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการท่านผู้อำนวยการ

ขออภัยที่เกิดความขัดข้องเรื่องการส่งภาพงานเลี้ยงเกษียณท่านผู้อำนวยการ ประสงค์ หวานสูงเนิน บันทึกโดย ครูเพียรผจง เนตระกูล กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และรับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ทีผ่านมา โรงเรียนขามสะแกแสงได้จัดงานมุฑิตาจิต ท่านผู้อำนวยการ ประสงค์ หวานสูงเนิน ท่านได้อยู่ดูแลพวกเราชาวขามสะแกแสง รวมเวลา 1 ปี 10 เดือน ผลงานของท่านนั้นมีมากมาย ท่านเป็นผู้มีเมตตาต่อทุกคน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ นำความเจริญมาสู่ขามสะแกแสงมากมาย อาทิ - ส่งเสริมความเป็นเลิศทุกสาขาวิชา - หาเงินทุน เงินบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนเก่ง และดี ให้ได้มีเงินทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น - ก่อสร้างมณฑปสถานเพื่อเป็นที่สักการะบูชา พระสารีริกธาตุ - จัดหาทุนสร้างโดม ณ ลานอเนกประสงค์ อีกทั้งท่านยังเป็นแบบอย่างให้แก่ครู อาจารย์ ด้านการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของตน ท่านเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพ นับถือเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ท่านจะพ้นจากหน้าทีราชการ แต่พวกเราชาวขามสะแกแสงทุกคน ก็มั่นใจเหลือเกินว่า ท่านคงใช้ชีวิตของท่านอย่างทรงคุณค่า อาสาทำงานเพื่อสังคมต่อไป เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือมาก ท่านคงเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมแน่นอน แต่มีเวลาที่จะทำงานมากขึ้น คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขามสะแกแสง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปด้วยเทอญ กรุณาคลิกไปที่ http://khamsakaesangschool.blogspot.com/

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและเหตุการณ์สำหรับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เป็นวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมภาษา ASEAN-THAILAND โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการปฏิบัติงาน และเหตุการณ์สถานที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร กับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 สำหรับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 เวลา 15.00 น.ถึงเวลา 16.00น.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปพระสารีริกธาตุ

เมื่อเช้าวานนี้ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงเรียนขามสะแกแสงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปพระสารีริกธาตุ และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสงค์ หวานสูงเนิน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติร่วมงานในพิธี

กิจกรรมวันยาเสพติดโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 31พฤษภาคม 56 ที่ผ่านมา โรงเรียนขามสะแกแสงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และประกวดโฟร์คซอง เต้นแอโรบิค คอฟเวอร์แดนซ์ ณ หอประชุมโรงเรียนขามสะแกแสง โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสงค์ หวานสูงเนิน ให้เกียรติมาเป็นประธาน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคาระห์ด้านวิทยากร จากโรงพยาบาลขามสะแกแสงและสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ดังภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเพื่อเตรียมครูสู่โปรแกรม EIS

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนขามสะแกแสงได้จัดอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนแบบ EIS เบื้องต้น (ครูไทยสอนวิทย์ คณิตย์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามสะแกแสง โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรจากทีมงานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการอาคม  หาญสงคราม
การจัดการอบรมครั้งนี้ ผู้รับการอบรม ได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน นับว่าเป็นประโยชน์มาก ต่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน

โรงเรียนขามสะแกแสงได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

งานผ้าป่าโรงเรียน 14 เมษายน 56

เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนขามสะแกแสง โรงเรียนได้จัดงานผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2556  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และจัดสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระธาตุ

สรุปยอดรับบริจาคขณะนี้คือ 1 ล้าน 6 แสนบาท แล้ว
สาธุ อนุโมทามิ

ภาพบรรยากาศเมื่อศิษย์เก่าแต่ละรุ่นต่างทยอยนำผ้าป่ามาร่วมถวาย
เก็บภาพเหตุการณ์ และบันทึกลงในบล็อกโรงเรียนขามสะแกแสง โดย ครูเพียรผจง  เนตระกูล