วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พิธีรับมอบเงินบริจาคจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6

เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามสะแกแสง นายคำรณ ทศสิริวัฒน์ ได้รับมอบเงินบริจาคจากนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 จำนวนเงินทั้งสิ้น 59,500 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 20 ชุด

ขอความสุขความเจริญ จงบังเกิดแก่นักเรียนด้วยเทอญ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิจกรรมอบรมค่าย"บ.ว.ร." อาสาพัฒนาคุณธรรมประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมอบรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรม 9 ข้อ เพื่อพ่อหลวง โดยใช้โรงเรียนวิถีพุทธสูตร 3 ดี มีคุณธรรม ค้ำคูณคุณภาพเป็นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามสะแกแสง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ข้อที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สร้างและขยายเครือข่ายพัฒนาคุณธรรม เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรม และจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา
(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียน


เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนขามสะแกแสงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรคนดีให้แก่นักเรียน โดยมีท่านสส.สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง นายคำรณ ทศสิริวัฒน์ทีมงานต้อนรับพร้อมค่ะนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 500 คนเมื่อท่านประธาน นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ มาถึงบริเวณงาน
คุณแม่จวน มูลกลาง มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมอบทุนโดย สจ. ชวาล พัฒนกำชัย จำนวน 10 ทุน

หลังจากนั้นผู้ปกครองได้แยกย้ายไปตามห้องต่างๆเพื่อประชุมผู้ปกครองร่วมกับครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษามอบเอกสารบันทึกการส่งงานของแต่ละวิชา ให้ปกปกครองทราบ
พร้อมทั้งมอบหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีตอนหนึ่งจากหนังสือของหลวงพ่อจรัญ..หน้า 21

อย่า สอนลูกขณะกำลังทานข้าว
อย่า สอนลูกขณะกำลังอ่านหนังสือทำการบ้าน
อย่าสอนลูกขณะที่ลูกกำลังจะนอน
จงสอนลูก หลังจากลูกสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วฯ